วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

อาณาจักรสิ่งมีชีวิตอาณาจักรสิ่งมีชีวิต  มี  5  อาณาจักร

1. อาณาจักรมอเนอรา  ( Monera) เป็นชื่ิออาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
ประมาณว่ามีจำนวนถึง 4 ล้านสปีชีส์ จำแนกได้เป็น 2 อาณาจักรย่อย 
คือ 
อาณาจักรย่อยอาร์เคียแบคทีเรีย 
อาณาจักรย่อยยูแบคทีเรีย


2. อาณาจักรโพรทิสตา  (Protista)  สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา
http://www.connecticutvalleybiological.com/images/ch7505.jpgหรือเรียกรวมๆว่า กลุ่มโพรทิสต์ มีลักษณะสำคัญคือส่วนใหญ่เป็นพวก
ที่มีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ แต่เซลล์ยังไม่มีการจัดตัวกันเป็นเนื้อเยื่อ
ดังเช่นพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตบางชนิดในกลุ่มนี้      ยังมีลักษณะของทั้ง
พืชและสัตว์ร่วมกัน กล่าวคือในเซลล์มีคลอโรฟิลล์เช่นเดียวกับพืช 
แต่มีโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับสัตว์
 ดังนั้น นักชีววิทยาจึงจัดสิ่งมีชีวิตพวกนี้ไว้เป็นอาณาจักรที่แยกออกจาก
กลุ่มสัตว์และพืช

3. อาณาจักรฟังไจ (Fungi)  หมายถึงสิ่งมีชีวิตพวกเห็ดรา 
ตัวอย่างเช่น ราขนมปัง ยีสต์ ราเขียว ราดำเห็ตต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในระบบ
นิเวศ  โดยทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายอินทรียสาร ทำให้มีการหมุนเวียนในระบบ
นิเวศ  เห็ดรา เป็นสิ่งชีวิตที่เซลล์มีนิวเคลียสหรือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเรียกว่า 
ยูแคริโอต (eukaryote) อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่เซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ ไม่มี
คลอโรฟิลล์ สังเคราะห์อาหารเองไม่ได้ กินอาหารโดยสร้างน้ำย่อยแล้วปล่อยออกมาย่อยสารอินทรีย์จนเป็นโมเลกุลเล็กและดูดเข้าเซลล์ (saprophyte) 


4. อาณาจักรพืช  (Plantae)

พืชมีโครงสร้างที่ประกอบขึ้นด้วยหลายเซลล์ที่มารวมกลุ่ม
กันเป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบขึ้นจากเซลล์แบบยูคาริโอต 
พืชมีผนังเซลล์ที่มีสารประกอบ เซลลูโลส (cellulose) 
เป็นองค์ประกอบที่พบเป็นส่วนใหญ่  พืชทุกชนิดมีคุณสมบัติ
ที่สามารถสร้างอาหารได้เองจากระบวนการสังเคราะห์ด้วยเสง 
โดยบทบาทของรงควัตถุคลอโรฟิลล์ (chlorophyll a & b)
ที่อยู่ในคลอโรพลาสต์เป็นสำคัญ รงควัตถุหลักที่พบได้ใน
เซลล์พืชจะเหมือนกับพบในเซลล์ของสาหร่ายสีเขียว ได้แก่ 
คลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์ บี และแคโรทีนอยด์ 
ด้วยลักษณะเหล่านี้ทำให้เชื่อว่าพืชนั้นมีวิวัฒนาการจาก
สาหร่ายสีเขียวนอกจากนี้พืชยังสะสมอาหารในรูปของแป้ง (starch)


5. อาณาจักรสัตว์  (Animalia)

1. เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่สร้าวอาหารเองไม่ได้ 
( many celled heterotroph ) ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตโดย
กินอาหารทางปาก ( ingestion )
2. ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้รวดเร็ว 
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการออกหาอาหาร การเคลื่อนที่เกิดจากการหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ เเละถูกควบคุมด้วยระบบประสาท
3. สัตว์ทุกชนิดยกเว้นปรสิต มีช่องในร่างการที่บุผิวด้วยเซลล์ที่ทำหน้าที่ย่อยเเละดูดซึมอาหาร ( digestive cavity )
4. ร่างกายสัตว์ทุกชนิดประกอบด้วย เนื้อเยื่ออย่างน้อย 2 ชั้น  ชั้นนอก ( ectoderm ) เเละชั้นใน ( endoderm )ซึ่งบุทางเดินอาหาร เเต่สัตว์ส่วนใหญ่ร่างกายประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น คือ มีชั้นกลาง ( mesoderm ) ด้วยเเละส่วนใหญ่มีช่องลำตัว
(coelom ) ซึ่งเป็นช่องในเนื้อเยื่อชั้นกลาง
5. ร่างกายสัตว์เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะมีขนาดเเละรูปร่างคงที่
6. ร่างกายสัตว์ต้องมีการกำจัดของเสียที่เกิดจากการ
เมตาบอลิซึมของเซลล์ ( ได้เเก่ คาร์บอนไดออกไซด์ เเละของเสียไนโตรเจน ) ออกจากร่างกาย สัตว์ขนาดใหญ่จะมีระบบทำหน้าที่เฉพาะ